0

Usługi

19 stycznia, 2013 /

Cele i zadania Domu

1. Celem działania Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpieczeństwa i godnego życia, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu niepełnosprawności oraz podtrzymywanie samodzielności.

2. Dom zapewnia całodobową opiekę polegającą na świadczeniu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązujących standardów, a w szczególności:

a)  W zakresie potrzeb bytowych, miejsce zamieszkania w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych oraz możliwość korzystania z pomieszczeń:
 • pokoi dziennego pobytu
 • jadalni
 • gabinetu medycznej pomocy doraźnej
 • kuchenki pomocniczej
 • pomieszczenia pomocniczego do prania i suszenia rzeczy
 • pomieszczeń do rehabilitacji i terapii zajęciowej,
 • łazienki i toalety
 • palarni
 • pokoju gościnnego
 • kaplicy
Pokoje mieszkanek wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdej mieszkanki Domu oraz do liczby osób mieszkających, liczbę wyprowadzeń elektrycznych.

b)   W zakresie wyżywienia i organizacji posiłków:

 • trzy posiłki dziennie,
 • mozliwośnia otrzymania posiłku dodatkowego oraz dietetycznego zgodnie ze wskazaniem lekarza,
 • wydawanie posiłków odbywa się przez 2 godziny z tym, że ostatni posiłek podany jest nie wcześniej niż o godzinie 18-tej,
 • podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez cała dobę,
 • możliwośc spożywania posiłków w pokojach mieszkalnych,
 • karmienie mieszkanek w razie potrzeby.
    c)   Mieszkankom Domu nie posiadającym własnej odzieży, obuwia   oraz możliwości ich zakupienia z własnych śroków, zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby
w tym:
 • odzież całodzienną – conajmniej dwa zestawy,
 • odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę – conajmniej jeden zestaw,
 • bieliznę dzienną – conajmniej cztery komplety
 • bieliznę nocną – conajmniej dwa komplety,
 • conajmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe
Mieszkanki leżące zaopatrywane są w odzież i obuwie dostosowane do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia.
d)  Mieszkankom Domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku gdy same nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i higienicznych, zapewnia się im w szczegółności:
 • w miarę potrzeby: mydło, pastę, szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów,
 • ręczniki conajmniej dwie sztuki, zmieniane w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na tydzień,
 • pościel, zmienianą w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
Pomieszczenia mieszkalne Domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby
nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne, wolne od nieprzyjemnych zapachów.

3.  W zakresie usług opiekunczych i wspomagających Dom zapewnia:

 • świadczenie pracy socjalnej,
 • pielęgnację, w tym pielęgnację całodobową,
 • opiekę higieniczną,
 • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
 • organizacje terapii zajęciowej w pracowni,
 • możliwośc korzystania przez mieszkanki z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz prasy codziennej, a także możliwośc zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej,
 • podnoszenie sprawności i aktywizawnie mieszkanek,
 • organizację świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie mieszankom udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych,
 • możliwośc kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkanki Domu,
 • możliwośc kontaktu z psychologiem,
 • regularny kontakt z Dyrektorem Domu, w określonych dniach i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu,
 • warunki do rozwoju samorządności mieszkanek Domu,
 • stymulownie, nawiązywanie, utrzymywanie i nawiązywanie kontaktu z rodzina i społecznością lokalną,
 • działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkanki, w miarę jej możliwości,
 • zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 • zapewnia przestrzeganie praw mieszkanek oraz dostępnośc oraz dostępnośc do informacji o tych prawch,
 • sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkanek Domu.
4.  Zakres i poziom usług świadczonych przez Dom dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkanki z uwzględnieniem jej stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej.

5.  Dom umożliwia i organizuje mieszkankom pomoc w korzystaniu z przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatnośc do wysokości limitu ceny, przewidzianej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniui w NFZ.

6.  Dom prowadzi działalnośc rehabilitacyjną i społeczną na rzecz niepełnosprawnych mieszkanek.

7.  Dom może świadczyc usługo opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim nie zamieszkujących.

 

 Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy
1. Działem kieruje kierownik Działu przy współudziale    zastępcy.

2. W Dziale tworzy się następujące stanowiska pracy:

 • pielęgniarki,
 • opiekunki,
 • pokojowe,
 • stanowisko ds. rehabilitacji,
 • stanowisko ds. terapii zajęciowej,
 • pracownik socjalny,
 • kapelan

3.  Do zakresu działania Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego należy:

 • ustalanie aktualnej sytuacji życiowej osoby w jej miejscu zamieszkani lub pobytu przed przyjęciem do Domu co stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu jej do Domu,
 • prowadzenie pracy socjalnej,
 • opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkanek, oraz współdziałanie z mieszkankami Domu w ich realizacji,
 • otaczanie szczególną opieką mieszkanek w początkowym w początkowym okresie ich pobytu w Domu,
 • podejmowanie wszechstronnych działań podnoszących poczucie wartości oraz jakości życia mieszkanek,
 • udzielanie pomocy w czynnościach życia codziennego, a w razie potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu, kąpieli,
 • udzielanie informacji związanych z pobytem mieszkanki w Domu rodzinie, opiekunom prawnym, instytucjom itp.,
 • stymulowanie, nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem,
 • zapewnienie i przestrzeganie praw mieszkanek oraz zapoznanie z przepisami prawa dotyczącymi Domu,
 • zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkanek,
 • życzliwy, taktowny i pełen wyrozumiałości stosunek personelu do mieszkanek,
 • wykonywanie czynności pielęgnacyjnych oraz realizacja zaleceń lekarskich,
 • współdziałanie z dietetyczkąw zakresie stosowania diet,
 • udostępnienie podstawowych produktów żywnościowych i napojów przez całą dobę,
 • umożliwienie spożywania posiłków w pokojach mieszkalnych a w razie potrzeby karmienie,
 • utrzymanie czystości budynku i jego otoczenia, sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie,
 • dokonywanie zmiany poscieli w razie potrzeby, nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie,
 • dostarczanie środków higieny osobistej, środków czystości i przyborów toaletowych niezbędnych do higieny osobistej,
 • sporządzanie raportów z poczynionych obserwacji o stanie fizycznym i psychicznym mieszkanek, mających na celurozpoznawanie potrzeb, diagnozowanie i podejmowanie działań na rzecz ich pełnego zaspokojenia,
 • okazywanie mieszkankom zainteresowania ich problemami, udzielanie im wsparcia, łagodzenie przygnębienia i poczucia samotności,
 • udzielanie mieszkankom pomocy w rozładowaniu negatywnych emocji, redukowanie zachowań nieakceptowanych społecznie,
 • objęcie mieszkanek kompleksową opieka psychologiczną poprzez organizowanie indywidualnych oraz grupowych zajęc terapeutycznych,
 • bezzwłoczne powiadomienie Dyrektora i kierownika o zaistniałych wypadkach, a w szczególności:

– śmierci mieszkanki
– podejrzeniu o chorobę zakaźną
– samowolnych oddaleń
– popełnieniu lub próbie podjęcia  samobójstwa
przez mieszkankę

 • rozpoznawanie niesprawności ruchowej,
 • prowadzenie indywidualnych i grupowych cwiczeń fizjoterapeutycznych, wypełnianie czasu wolnego mieszkankom poprzez udział w terapii zajęciowej,
 • podnoszenie sprawności fizycznej, aktywizowanie mieszkanek,
 • organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umozliwienie udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych,
 • wysyłanie z grona mieszkanek osoby mające predyspozycje do tworzenia i realizacji małych form artystycznych,
 • budzenie i rozwijanie u mieszkanek odczuc estetycznych, wrażliwości muzycznej i wyobraźni plastycznej,
 • wdrażanie mieszkanek do prac społecznie użytecznych,
 • umozliwienie kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkanki,
 • sprawianie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłej.